ЗА ЗПРМ

13 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ, ВО ИНТЕРЕС НА ПРЕВЕДУВАЧИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ

Работиме на промоција на професиите и на подобрување на условите за работа на преведувачите и толкувачите

ЗА НАС

МИСИЈА И ЦЕЛИ НА НАШЕТО ЗДРУЖЕНИЕ

ЗПРМ е професионално здружение основано во декември 2010 година, согласно Законот за граѓански здруженија и фондации, од страна на 10 угледни слободни преведувачи и толкувачи и професори.

Мисијата на Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Македонија (ЗПРМ) е да воведе професионални стандарди на пазарот во Република Македонија, да работи на професионалниот развој на членовите на професијата и да создава позитивна перцепција за професиите „преведувач“ и „толкувач“ меѓу членовите на професијата, потенцијалните клиенти и пошироката јавност.

Целите што ЗПРМ си ги зацрта се:

да ги промовира професиите „преведувач“ и „толкувач“;да промовира комуникација и ширење на знаење за користа од работата на преведувачите и на толкувачите;да формулира и одржува стандарди за професионални практики и етика, и за професионална оспособеност;да го стимулира и поддржува образованието на преведувачите и на толкувачите;да претставува медиум за соработка со лицата од сродните и поврзаните професии;и да поттикнува професионални и општествени односи меѓу своите членови.

ЗА НАС

ЗПРМ е професионално здружение основано во декември 2010 година, согласно Законот за граѓански здруженија и фондации, од страна на 10 угледни слободни преведувачи и толкувачи и професори.

МИСИЈА

Мисијата на Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Македонија (ЗПРМ) е да воведе професионални стандарди на пазарот во Република Македонија, да работи на професионалниот развој на членовите на професијата и да создава позитивна перцепција за професиите „преведувач“ и „толкувач“ меѓу членовите на професијата, потенцијалните клиенти и пошироката јавност.

ЦЕЛИ

Целите што ЗПРМ си ги зацрта се:

 • да ги промовира професиите „преведувач“ и „толкувач“;
 • да промовира комуникација и ширење на знаење за користа од работата на преведувачите и на толкувачите;
 • да формулира и одржува стандарди за професионални практики и етика, и за професионална оспособеност;
 • да го стимулира и поддржува образованието на преведувачите и на толкувачите;
 • да претставува медиум за соработка со лицата од сродните и поврзаните професии;
 • да поттикнува професионални и општествени односи меѓу своите членови.

СТРУКТУРА НА ЗПРМ

НИЕ СМЕ ЗПРМ, ЗАЕДНО СМЕ ПОСИЛНИ

Член на Здружението може да биде секој член на преведувачката професија кој ги исполнува условите за членство и ги прифаќа актите, правилата и прописите на Здружението

СИТЕ ЧЛЕНОВИ

ПОГЛЕДНЕТЕ ЈА ЛИСТАТА СО СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ЗПРМ

Погледнете ја листата со сите членови на ЗПРМ

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

ПОДДРШКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ЧЛЕНОВИТЕ

Постојаното професионално усовршување и целоживотно учење е непоходно поради постојаниот развој на технологијата и знаењето во сите области. Ова е и едно од задолженијата на професионалните преведувачи и толкувачи предвидено во стандардите МКС ИСО за преведување и толкување.

Во ЗПРМ целосно сме посветени да ги поддржиме членовите во нивниот професиoнален развој и на тој начин да им овозможиме да го постигнат највисокиот можен стандард во својата професионална работа.

Во тек е изработка на Програмата на ЗПРМ за професионален развој. Следете нè за повеќе информации.

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ

18 ИСО стандарди сега се национални МКС ИСО стандарди

Во втората половина на 2021 година, во соработка со Институтот за стандардизација на РСМ, го започнавме процесот на донесување на стандардите на ИСО како национални стандарди

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ

Во втората половина на 2021 година, во соработка со Институтот за стандардизација на РСМ, ЗПРМ го започна процесот на донесување како национални стандарди на 18-те меѓународни стандарди за превод, толкување и поврзаната технологија на Техничкиот поткомитет 5 на ИСО ТК 37 Јазици и терминологија.

Сите 18 стандарди на ИСО ТПК 5 се веќе пренесени во македонското тело на стандарди по пат на индосирање (препечатување), на оригиналниот англиски јазик и ја носат ознаката МКС. Тоа значи дека овие 18 стандарди на ИСО сега се национални стандарди МКС ИСО. Во моментов, во ЗПРМ се одвива процесот на нивно преведување на македонски јазик. Очекуваме дека до крајот на 2022 годна сите споменати стандарди МКС ИСО за превод, толкување и поврзаната технологија ќе бидат објавени на македонски јазик.

Национални МКС ИСО TК 37/SC 5 стандарди за писмен превод, толкување и поврзаната технологија се:

 • МКС ИСО 20539:2019 - Превод, толкување и поврзаната технологија – Вокабулар
 • МКС ЕН ИСО 17100:2015 - Преведувачки услуги - Барања во поглед на преведувачките услуги
 • МКС ЕН ИСО 17100:2015/A1:2017 - Преведувачки услуги - Барања во поглед на преведувачките услуги – Амандман 1
 • МКС ИСО 20771:2020 - Правен преводБарања
 • МКС ИСО 18587:2017 - Преведувачки услуги – Уредување машински превод - Барања
 • МКС ИСО/ТК 11669:2012 - Преведувачки проекти - Општи насоки
 • МКС ИСО 21720:2017 - XLIFF (XML разменлив формат на датотеки при локализација)
 • МКС ИСО 18841:2018 - Толкувачки услуги - Општи барања и препораки 
 • МКС ИСО 13611:2014 - Толкување – Насоки за толкување во заедницата 
 • МКС ИСО 20228:2019 - Толкувачки услуги – Правно толкувањеБарања
 • МКС ИСО 23155:2022 - Толкувачки услуги – Конференциско толкување – Барања и препораки
 • МС ИСО 21998:2020 - Толкувачки услуги - Толкување во здравството - Барања и препораки
 • МКС ЕН ИСО 2603:2017 - Симултано толкување - Фиксни кабини - Барања
 • МКС ЕН ИСО 4043:2017 - Симултано толкување - Мобилни кабини - Барања
 • МКС ЕН ИСО 20108:2017 - Симултано толкување – Барања за квалитетот на преносот на звук и слика
 • МКС ЕН ИСО 20109:2017 - Симултано толкување – Опрема – Барања
 • МКС ИСО 22259:2019 - Конференциски системи – Опрема – Барања
 • МКС ИСО/ПАС 24019:2020 - Платформи за симултано толкување - Барања и препораки

 Во меѓувреме, стандардите може да ги набавите на англиски јазик од Институтот за стандардизација на РСМ.

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

ЗПРМ е македонската кратенка од името на Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија и е струково здружение кое работи на професионалниот развој на преведувачите и толкувачите во државата. ЗПРМ е регистрирано како непрофитно граѓанско здружение според Законот за граѓански здруженија и фондации. Во 2019 година, по промената на името на државата се промени и долгиот назив на нашето здружение кое сега гласи - Здружение на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија, но скратеното име остана исто како и претходно.

Не станува збор за две различни здруженија, туку вториот назив е новото име, бидејќи на 4 март 2017 година, Собранието одлучи ЗПРМ да е здружение и на толкувачите, така што го дополни името со „и толкувачи“ и сега името на Здружението гласи „Здружение на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија“. Македонското скратено име ЗПРМ остана непроменето. Англиското име на здружението сега гласи: Macedonian Association of Translators and Interpreters. Англиското скратено име MATA остана непроменето.

Мисијата на ЗПРМ е да воведе професионални стандарди на пазарот во Република Северна Македонија, да работи на професионалниот развој на преведувачите и толкувачите, а воедно и да ги доближи и појасни професиите преведувач и толкувач, нивните професионални потреби и услови за работа на потенцијалните клиенти и општата јавност.

Визијата на ЗПРМ е да стане препознатлив застапник на интересите на преведувачите и толкувачите во Република Северна Македонија.

Првенствено ЗПРМ се финансира преку годишните членарини што ги плаќаат членовите. Во иднина се планира наоѓање дополнителни извори за финансирање преку пријавување за грантови, здружена работа на проекти со други организации, донации и слично. ЗПРМ организира и настани за професионален развој, каков што е годишната конференција за преведувачи и толкувачи, кои се финансираат со котизацијата што ја плаќаат учесниците. 

Членовите на ЗПРМ кои работат на организирање на активностите на Здружението најчесто работат волонтерски и не добиваат надомест за својата работа.

ЗПРМ е гласот на поединечните преведувачи и толкувачи што членуваат во него. Колку повеќе членови има во ЗПРМ кои активно работат на градење и афирмирање на професиите, се залагаат за професионалните стандарди, ги применуваат професионалните деловни практики и цени, толку посилен ќе биде гласот на ЗПРМ и ќе претставува репрезентативен застапник на преведувачите и толкувачите во Македонија. Заедно сме посилни.

Детални информации за постапката за зачленување ќе најдете во делот Зачлени се, каде што ќе ја најдете пристапницата што можете да ја пополните онлајн, по што администраторот на веб-страницата или секретарот на ЗПРМ добиваат известување дека пристигнала нова пристапница. Секретарот ја доставува оваа пристапница до постојаната Комисија за зачленување и јазична класификација, која се состои од извршните членови на Управниот одбор (претседател, потпретседател и секретар). По потреба, Комисијата може да повика претставник од секторите во ЗПРМ (Сектор за некнижевен превод, Сектор за толкување, Сектор за книжевен превод и Сектор за судски превод).

Пристапницата и приложената документација се разгледуваат во рок од 1 месец.

По проверката на формалните критериуми, секретарот го известува кандидатот за резултатот, по што кандидатот ја уплаќа членарината. Доколку членарината се уплати во последните три месеци од тековната година, ќе важи и за целата следна година. 

Категориите за зачленување во ЗПРМ се член и кандидат (кој може да биде студент или почетник) и оваа категорија претставува привремена состојба додека да се исполнат условите за член.

ЗПРМ нема спонзори што би ги покриле трошоците за работење на Здружението. Членарината е главниот начин да се соберат средства за неговото административно работење на здружението. Преку оваа уплата сите членови солидарно учествуваат во извршувањето на законските обврски на ЗПРМ. Со плаќањето на членарината се овозможува и организирање бесплатни работилници за професионален развој и за подобрување на видливоста на членовите.

Исто така, членарината симболично ја претставува посветеноста на членот кон постигнувањето на визијата и мисијата на ЗПРМ.

Може да се каже дека членарината е влог во унапредување на професионалните и деловните аспекти од  нашето работење. 

Покрај неформалното дружење, консултирање, поддржување, охрабрување и учење едни од други, што резултира со меѓусебен професионален напредок и подобро познавање на работата, секој член, токму поради фактот што плаќа членарина, добива и:

бесплатен пристап до информации за конференции, работилници и вебинари (и бесплатни и со котизации) организирани од партнерските организации и мрежи во кои членуваме (IAPTI, TermNET, CEATL и нивните партнерски организации и членки);

пристап до бесплатни настани за професионален развој во организација на ЗПРМ и на партнерските организации на ЗПРМ/мрежите во кои членуваме; 

попуст на котизацијата за сите конференции и работилници што ги организира ЗПРМ;
попуст на конференциите на IAPTI и обуките на TermNET;

можност да сe направи профил на веб-страницата на ЗПРМ, со што членот станува видлив за потенцијални клиенти и на глобалниот и на локалниот пазар;

преку вмрежувањето со говорниците и со други колеги од други земји на конференциите на ЗПРМ и на партнерските организации се отвораат можности за соработка и добивање работа по пат на препорака.

Конференциите на ЗПРМ се од регионален и меѓународен карактер и подразбираат многу организациски трошоци (пат и престој за говорниците, сала/хотел, освежување, конференциски материјали и сл.). Бидејќи ЗПРМ нема спонзори што би ги покриле барем делумно овие трошоци, мора да наплати котизација за да може да ја организира конференцијата, која првенствено служи за нашиот професионален развој. Со оглед на тоа дека ЗПРМ е непрофитна организација, котизациите што се наплаќаат во раната регистрација се пресметани без никаква заработка и едвај ги покриваат трошоците за конференцијата. Ако има заработка од конференцијата на ЗПРМ, тие средства или се користат за организирање бесплатни настани или учествуваат во покривање на трошоците за следната конференција.

Целата работа околу организацијата на конференциите ја вршат членови на ЗПРМ кои доброволно се пријавиле за тоа. Никој од нив не добива никаков хонорар за својата работа. Би можело да се рече дека овие членови на ЗПРМ се еден вид спонзори на конференцијата, бидејќи ги донираат својот труд и време и без нивната посветеност, работа и активизам не би било можно да се организираат конференциите на ЗПРМ.

ЗПРМ организира бесплатни работилници и друг вид настани кои секогаш се отворени за членовите, а неретко и за сите заинтересирани лица. На пример, сите работилници за книжевен превод што се организираат во рамките на Конкурсот за најдобар млад преведувач „Вавилон“ во Скопје и во другите градови, се бесплатни. Во 2016 година имавме и бесплатен семинар за судски превод во заедничка организација со Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Исто така, организиравме бесплатна работилница за правната заштита на преведувачите и толкувачите кога ги наплаќаат своите хонорари како физички лица, како и тркалезна маса за состојбата во областа на толкувањето, од која произлегоа препораки за натамошно дејствување. Следете ја нашата веб-страница или страницата на Фејсбук за детални информации во врска со одржаните и/или планираните настани.

Основните правила што се однесуваат на работата на ЗПРМ и на професиите „преведувач“ и „толкувач“ се содржани во документите на ЗПРМ: Статут, Програма за работа, Кодекс на професионално и етичко однесување, Препораки за тарифирање превод и толкување, Правилник за Работните групи (по ново, сектори) итн. Овие документи ги содржат правилата за работа на органите на ЗПРМ, насоките во кои ќе се развива ЗПРМ, начинот на зачленување, кои се правата и обврските на членовите, кое однесување се смета за професионално и етичко, како и наплатата на професионалната работа. Сите овие документи може да ги најдете овде.

Да. Може да го прочитате овде.

ЗПРМ има рамковна програма за работа која ги дава општите насоки на работата и развивањето на ЗПРМ, а секоја година изработува и годишна работна програма врз основа на активностите што ги планираат тематските сектори и Органот на управување.

Секоја година ЗПРМ изработува работен план, врз основа на предлозите на секторите. Овој план се дискутира на годишното собрание и се планира, и од членовите и од ОУ, а потоа активностите се спроведуваат преку работните групи.

Исто така, во секое време секој член на ЗПРМ може да даде иницијатива за некоја активност и да ја организира независно од активностите на секторите и на ОУ.

Секој самостојно и самоиницијативно се пријавува за учество во некој сектор, а членовите на секторот избираат координатор. Секторот заеднички прави план на активности со доделени задачи за секој член на групата. Секторите работат на различни теми за кои има интерес меѓу членовите (судски превод, книжевен превод, толкување, односи со јавност и сл.). Сите активности на секторите водат кон остварување на визијата и мисијата на ЗПРМ.

Членовите на Органот на управување работат напорно и имаат голема одговорност, но не добиваат хонорар за својата работа.

Членовите на работните групи на ЗПРМ работат волонтерски и не добиваат хонорар за својата работа. Секако, останува можноста одредени членови да аплицираат за грант за спроведување на проекти и да добијат хонорар за својата работа во рамките на тој проект. 

Никој нема да ги реши нашите проблеми, односно проблемите со кои се среќаваме во нашите професии наместо нас. Нема надворешна сила, добротвор или чудо што ќе го стори тоа за нас. Затоа мора сами да се фатиме за работа и да го сработиме тоа што мора да се сработи. Точно е дека мора да вложиме труд без надомест и дел од приватното време, но тоа не е бесполезно. Покрај задоволството од постигнатите резултати од активностите, преку работата со колегите подобро се запознаваме, па поголема е и веројатноста дека ќе нè препорачаат за работа кога ќе се укаже можност. Потоа, комуницираме и се запознаваме со многу организации и луѓе кои во иднина би можеле да се сетат на нас кога ќе им треба преведувач или толкувач. А ако учествуваме во подготовката на некој проект, и тој е прифатен од донатор, може да заработиме преку работата на тој проект. Работата секогаш отвора врати.