Урош Ташев

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Урош Ташев
Член
78389958
контрола на квалитет, превод, толкување
економија/деловно работење, животна средина, маркетинг, општествени науки, уметност, финансии
англиски, италијански, македонски, српски
англиски, италијански, македонски, српски
англиски, италијански, македонски
англиски, италијански, македонски, српски
англиски, италијански, македонски
Урош Ташев е постојан судски преведувач од македонски на англиски и италијански јазик и обратно. Има повеќе од десетгодишно годишно искуство како преведувач и толкувач во Македонија и Италија. Неговата специјализација во преведување и толкување е во финансии, сметководство, менаџмент, преговори, економија, економетрија, корпоративно управување, деловно право, кривично и граѓанско право. Работел како консултант за финансии и преведувач и толкувач на проекти за ИПАРД програмата, набавка на технолошки линии за производство во прехранбена индустрија и земјоделство. Тој има дипломирано во финансии и специјализирано во корпоративни финансии. Поседува Уверение за овластен сметководител издадено од Министерството за финансии на РМ и е овластен брокер од Комисијата за хартии од вредност на РМ. Од 2006 година работи како финансиски директор, а од 2011 и како независен консултант за финансии и сметководство. Член е на ЗПРМ од септември 2014 година.