Работни Групи

Во рамките на ЗПРМ функционираат постојани работни групи. Секоја работна група (наведена подолу) има координатори во неа доброволно членуваат членови на Здружението кои имаат личен интерес за проблематиката на која работи работната група. Работните групи функционираат согласно Правилникот за работа на работните групи, достапен на следниот линк: линк

1) РГ Книжевен превод (+Вавилон) – координатор: Никола Ѓелинчески

2) РГ Стручен превод – координатор: Стела Босилковска

3) РГ Судски превод – координатор: Урош Ташев

4) РГ Толкување – координатор: Лукреција Маљковиќ-Атанасовска

5) РГ Јазични прашања – координатор: Радомир Трајковиќ

6) РГ Менторство – координатор: Соња Китановска-Кимовска

7) РГ Стандарди – координатор: Ирена Кацарски-Ќимова

8) РГ Односи со јавност – координатор: Даниел Матракоски

9) РГ Конференција – (во мирување) – координатор: Лукреција Маљковиќ- Атанасовска