За нас

ЗПРМ е професионално здружение основано во декември 2010 година, согласно Законот за граѓански здруженија и фондации, од страна на 10 угледни слободни преведувачи и толкувачи и професори.

Мисијата на Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Македонија (ЗПРМ) е да воведе професионални стандарди на пазарот во Република Македонија, да работи на професионалниот развој на членовите на професијата и да создава позитивна перцепција за професиите „преведувач“ и „толкувач“ меѓу членовите на професијата, потенцијалните клиенти и пошироката јавност.

Целите што ЗПРМ си ги зацрта се:

да ги промовира професиите „преведувач“ и „толкувач“;да промовира комуникација и ширење на знаење за користа од работата на преведувачите и на толкувачите;да формулира и одржува стандарди за професионални практики и етика, и за професионална оспособеност;да го стимулира и поддржува образованието на преведувачите и на толкувачите;да претставува медиум за соработка со лицата од сродните и поврзаните професии;и да поттикнува професионални и општествени односи меѓу своите членови.

Органи на ЗПРМ

Радомир Трајковиќ

Потпретседател

E-mail:
radomir.trajkovic.elng@gmail.com

Ана Попова Манасиевска

Претседател

E-mail:
anamanasievska@gmail.com

 

Сандра Ангеловска – Богатиноска

Секретар

Email:
contact@mata.mk

Неизвршни членови

Ирена Кацарски – Ќимова

Неизвршен член

Даниел Матракоски

Неизвршен член

 

Лукреција Маљковиќ Атанасовска

Незвршен член

Сања Михајловиќ-Костадиновска

Незвршен член

  Основачи на ЗПРМ 

Ирена Кацарски – Ќимова

Основач, Активен член

Христина Дојчинова

Христина Дојчинова

Основач, Активен член

Бојан Кицуровски

Основач, Активен член

Љубица Арсовска

Основач, Активен член

Огнена Никуљски

Основач, Активен член

Огнен Чемерски

Основач, Активен член

Владимир Димитријевиќ

Владимир Димитријевиќ

Основач, Активен член

Мирјана Алексоска-Чкатроска

Основач, Активен член

Зорица Николовска

Основач, Активен член

Рајна Кошка

Основач, Активен член