ЗПРМ РЕАГИРА НА НОВИОТ ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

ЗПРМ испрати допис до Министерството за финансии во врска со нацртот на новиот Закон за јавни набавки со предлози за негово изменување.

Бараме:

  • посебно именување и набавка на услугите превод и толкување;
  • забрана за набавка на превод и толкување со единствен критериум најниска цена;
  • третирање на преводот и толкувањето како специфични интелектуални услуги; и
  • нивно исклучување од електронската аукција.

Понудивме и заеднички да изработиме Упатство за набавка на превод и толкување со кое ќе бидат опфатени техничките спецификации и стандардите и сите други важни аспекти, а ќе содржи и конкретни примери.