Официјален став на ЗПРМ во врска со обврската за плаќањето на придонесите од задолжително социјално осигурување

Официјален став на ЗПРМ во врска со обврската за плаќањето на придонесите од задолжително социјално осигурување за хонорарите на преведувачите и на толкувачите, која стапи на сила од 1 јануари 2015 година:

Од 1 јануари 2015 година, сите хонорари за преведувачки и за толкувачки услуги се изразуваат во бруто износ, со вклучени придонеси од задолжително социјално осигурување и данок на личен доход. Според законските одредби, налогодавачите
се должни да ги одбијат процентите за социјалните придонеси и за персоналниот данок од бруто износот и да ги исплатат во име на преведувачите/толкувачите.

Кога хонорарот е под законскиот праг за кој се предвидува
социјалните придонеси да ги исплати налогодавачот, самиот преведувач/толкувач има обврска да ги плати социјалните придонеси. Ве молиме, имајте предвид дека и најмалиот хонорар ќе биде изразен и наплатен во бруто износ, од кој преведувачите/толкувачите ќе ги издвојат придонесите од задолжителното социјално осигурување.“