СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ЗПРМ

ЧЛЕНОВИ НА ЗПРМ

Во продолжение листа на сите членови на Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Зорица Николовска

Марија Димовска

Зоран Ѓузелов

Милена Станковска

Нита Деари

Марија Беличева

Мартина Кимовска

Живко Грозданоски

Магдалена Шитов

Дарко Спасов

Lirim Shala

Ирина Талевска

Вера Кандикјан Ивановска

Наташа Атанасовска

Жаклина Поп-Ангелова

Игор Поповски

Ана Попова-Манасиевска

Марија Ангеловска

Милан Дамјаноски

Светлана Наумовска

Маринела Станковска

Нина Нанова

Oliver Trajanovski

Ајхан ШАБАН

Наташа Колеќевска-Георгиевска

Иванка Апостолова Баскар

Благоја Јовановски

Мартин Трајановски

Марија Милева

Иван Колеќевски

Сандра Ангеловска-Богатиноска

Ана Марија Иванова

Сашка Пејковска

Мирослав Божиќ

Моника Митрева

Сандра Лазаревска

Ирена Кацарски-Ќимова

Јане Божиновски

Соња Китановска Кимовска

Катица Гароска Ацевска

Магдалена Костовска

Кристина Ивановска

Елизабета Кркачева Гренерон

Лукреција Маљковиќ Атанасовска

Огнена Никуљски

Руди Горгиев

Радомир Трајковиќ

Сања Фурнаџиска-Адамс

Жан Станоевски

Јана Куновска