СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ЗПРМ

ЧЛЕНОВИ НА ЗПРМ

Во продолжение листа на сите членови на Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Ана Попова-Манасиевска

Лукреција Маљковиќ Атанасовска

Радомир Трајковиќ

Ирена Кацарски-Ќимова

Марија Милева

Наташа Колеќевска-Георгиевска

Наташа Атанасовска

Марија Гиревска

Јане Божиновски

Жаклина Поп-Ангелова

Сандра Ангеловска-Богатиноска

катица гароска ацевска

Магдалена Шитов

Марија Беличева

Нита Деари

Зоран Ѓузелов

Светлана Наумовска

Ајхан ШАБАН

Игор Поповски

Соња Китановска Кимовска