СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ЗПРМ

ЧЛЕНОВИ НА ЗПРМ

Во продолжение листа на сите членови на Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Вера Кандикјан Ивановска

Наташа Атанасовска

Марија Гиревска

Марија Димовска

Нина Нанова

Зоран Ѓузелов

Радомир Трајковиќ

Светлана Наумовска

Сандра Лазаревска

Соња Китановска Кимовска

Магдалена Костовска

Магдалена Шитов

Милена Станковска

Живко Грозданоски

Лукреција Маљковиќ Атанасовска

Нита Деари

Игор Поповски

Марија Милева

катица гароска ацевска

Зорица Николовска

Елизабета Кркачева Гренерон

Иванка Апостолова Баскар

Ирина Талевска

Јане Божиновски

Наташа Колеќевска-Георгиевска

Милан Дамјаноски

Дарко Спасов

Ајхан ШАБАН

Марија Беличева

Сандра Ангеловска-Богатиноска

Јана Куновска

Жаклина Поп-Ангелова

Ирена Кацарски-Ќимова

Ана Попова-Манасиевска