ФОРУМ

МЕСТО ЗА ДИСКУСИЈА, КОМЕНТАРИ И СПОДЕЛУВАЊЕ НА МИСЛЕЊА ПОМЕЃУ ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗПРМ

На оваа страница можете да побарате мислење, предлог за преводно решение или коментар за теми поврзани со преводот и толкувањето. Дискусиите се видливи само за членовите

Како би го подобриле функционирањето на ЗПРМ?

You do not have permission to view this form.

Петар Николовски:

Со многу разговори и дебати.

October 10, 2022 at 9:48 am


Петар Николовски:

Моето мислење е идентично.

October 10, 2022 at 9:44 am


*Учесниците во форумот нема да добиваат автоматско известување за секоја нова тековна активност (нови теми, објави, коментари и сл.). Доколку сакате да следите некоја тема, ве молиме редовно навраќајте му се на форумот и проверувајте ги новостите.