Members

Членството во здружението е отворено за сите преведувачи и членови на поврзаните професии: терминолози, лектори, уредници, професионалци од различни области. Членови може да бидат и агенции за преведување, научни, истражувачки и образовни институции и трговски друштва.

Имаме повеќе категории членство: активен член, придружен член, доживотен член, почесен член и уште неколку можности за различни правни субјекти. Сите категории членство се поопширно објаснети овде.

Ако сакате да станете член на ЗПРМ притиснете овде.

Ако сакате да најдете преведувач притиснете овде.

  • Изјава за професионалност
  • Можности за професионален развој
  • Пристап до информации за локалниот и глобалниот пазар и трендовите и случувањата во преведувачката индустрија
  • Мрежа на колеги од други јазични комбинации
  • Присуство на настаните на ЗПРМ по специјални цени
  • Активните членови можат да го користат логото на ЗПРМ за промотивни цели (знак за квалитет)
  • Можност за промоција на интернет-страницата на ЗПРМ со краток профил и дирекна видливост на глобалниот и локалниот пазар
  • Интернет портал со приватен дел само за членовите (наскоро): размена на инфомации, дискусии и консултации за терминологија и други теми/проблеми, библиотека
  • Проекти по иницијатива на членовите

Наскоро очекувајте уште повеќе поволности!

Name and last name Status
Viktorija Talevska Active
Sandra Angelovska-Bogatinoska Secretary
Radomir Trajkovikj Vice-President
Dushica Aleksievski Gulaboski Active
Ana Popova-Manasievska President
Bojan Kicurovski Supervisor
Irena Kacarski-Kjimova Supervisor
Bojan Karbevski Active
Sonja Kitanovska-Kimovska Supervisor
Ognena Nikuljski Active
Ardita Zulfiju Active
Ajnur Kaso Active
Bisera Anastasova Active
Blerina Starova Zlatku Active
Daniel Matrakovski Active
Gjurgjica Ilieva Active
Vesna Trajkovska Active
Dragana Velkovska Active
Emilija Dukovska Active
Eniena Aeti Active
Zorica Nikolovska Active
Ivanka Apostolova Baskar Active
Igor Popovski Active
Jana Ilievska Dimitrovska Active
Kalina Janeva Active
Lukrecija Maljkovikj Atanasovska Active
Luljeta Ademi Active
Ljubica Arsovska Active
Ljubinka Brashnarska Active
Marija Girevska Active
Marija Josifovska Active
Marija Spirkovska Active
Mirjana Aleksoska Chkatroska Active
Natalija Cingarska Kunovska Active
Natasha Atanasovska Ilievska Active
Natasha Kolekevska Georgievska Active
Pero Sardzoski Active
Rajna Koshka Hot Active
Sandra Lazarevska Active
Sanja Mihajlovikj Kostadinovska Active
Silvana Simoska Active
Sonja Filipova Gajdova Active
Sonja Kitanovska-Kimovska Active
Stela Bosilkovska Active
Aneta Paunovska Associate
Vesna Likar Associate
Dushanka Tasheva Associate
Elena Prendzova Associate
Ivana Ramljak Associate
Jasminka Vaskova Tashkova Associate
Kristina Ivanovska Mitkovska Associate
Magdalena Velevska Associate
Marija Zografska Aleksovska Associate
Martin Trajanovski Associate
Milica Papuchieva Associate
Monika Trpkovska Associate
Nadica Gjoshevska Associate
Sashka Velichkovska Associate
Silvana kolevska Neshkovska Associate
Slavica Todorova Associate
Urosh Tashev Associate
Ana Marija Ivanova Student
Aleksandar Risteski Active
Bojan Stojanovikj Active
Elena Volkanovska Active
Elena Mitrichka Active
Elizabeta Kraljevski Active
Ismailaki Redzepi Active
Jana Kunovska Active
Jordana Shemko Active
Kalina Maleska – Gegaj Active
Katica Garoska-Acevska Active
Milan Damjanovski Active
Nadica Petrushevski Active
Nikola Spasovski Active
Vesna Prodanovska – Poposka Associate
Gordana Petrovska Associate
Elena Koneska Svetieva Associate
Zlatka Gjorgjieva Associate
Kristina Kostova Associate
Kristina Mladenovska Associate
Lara Prokopieva Associate
Marija Mileva Associate
Marija Petkovska Associate
Marija Sekuloska Associate
Milena Nedevska Associate
Milena Stankovska Associate
Milka Jovanova Associate
Miroslav Bozic Associate
Rizvan Bela Associate
Snezhana Nechovska Associate
Verche Chapova Associate
Весна Андоновска Active
Сара Павловска Active
Катерина Миленова Захариев Active
Мариана Палашевска Associate
Јане Божиновски Active
Дарко Спасов Active
Марија Ангеловска Student
Сашо Данилов Active
Вера Кандикјан-Ивановска Active
Стојанка Милошеска Student
Даниела Колеска Active
Радица Никодиновска Active
Александра Михајловска Student
Линдита Абдулаху Active
Ксенија Шутева Associate
Сања Фурнаџиска-Адамс Associate
Ангела Димитрова Associate
Катерина Глигороска-Јорданоска Associate
Христина Дојчинова Коцева Active
Ајхан Шабан Associate
Весна Христова Associate
Зоран Ѓузелов Associate
Катица Гароска-Ацовска Active
Искра Стојановска Димитриевска Active
Марија Беличева Active
Данче Хилер Associate
Емили Сапунџија Active
Маја Трајаноска Associate
Искра Димковска Active
Зејнеп Хусеин Active
Вјоса Таипи Associate
Силвана Симоска Active
Бојана Босилкова Associate
Маја Тодоровска Active
Светлана Наумовска Associate
Анета Јосева Associate
Елизабета Гренерон Associate
Христо Петрески Associate
Зорица Врчковска Associate
Моника Митрева Active
Софија Јанева Associate
Софија Јанева Associate
Ксенија Митковска Student
Нита Деари Associate