НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Драги посетители, се изработува нова интернет страница на Здружението на преведувачи и толкувачи која ќе биде објавена наскоро. За итен контакт пишете ни на zdruzenie.preveduvaci@gmail.com

NEW WEB SITE

Dear visitor, new Macedonian Translators and Interpreters Associacion web site is being developed and will be published soon. For urgent communication please write to zdruzenie.preveduvaci@gmail.com