Зорица Николовска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Зорица Николовска
Член
070 351 720
превод, толкување, проверка на превод и лектура
дипломатија, економија/деловно работење, енергетика, животна средина, книжевност, маркетинг, меѓународни организации, медицина, наука, општествени науки, телекомуникации, уметност, финансии
германски, македонски
германски, македонски
германски, македонски
германски, македонски, српски, хрватски, црногорски
германски, македонски

Проф. д-р Зорица Николовска, вработена при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје Катедра за германски јазик и книжевност и Катедра за преведување и толкување. Активно работи како судски преведувач од германски на македонски јазик и обратно. Повеќегодишно искуство како симултан и консекутивен толкувач за германски и македонски јазик.