Зорица Николовска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Зорица Николовска
Член
070 351 720
контрола на квалитет, превод, проверка на превод и лектура, толкување
економија/деловно работење, енергетика, животна средина, инженерство/ техн., книжевност, маркетинг, меѓународни организации, медицина, наука, општествени науки, право, телекомуникации, уметност, финансии
англиски, германски, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорски
германски, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорски
германски, македонски
германски, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорски
германски, македонски
Проф. д-р Зорица Николовска, вработена при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје Катедра за германски јазик и книжевност Катедра за преведување и толкување