Slavica Todorova

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Славица Тодорова
Член
075 285 825
превод, проверка на превод и лектура
книжевност, меѓународни организации, медицина, општествени науки
македонски, српски
босански, македонски, српски, црногорски
босански, македонски, српски, црногорски
Славица Тодорова е родена 1974 година во Скопје. Основно и средно образование завршила во родниот град. Во 1997 година дипломирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на групата македонски јазик со македонска книжевност и јужнословенски книжевности, а во 2006 година ги завршила и доквалификациите за српски јазик на истиот Факултет. Во 1999 година ги завршила едногодишните доквалификации по дефектологија на Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје. Во 2000 година го положила и испитот за лектор. Во 2010 година го положила испитот за судски преведувач, и така се здобила со правото за вршење овластени судски преводи од српски на македонски јазик и обратно. Во 2016 год. магистрирала на Институтот за специјална едукација и рехабилитација на групата: „Инклузивно образование од областа на специјалната едукација и рехабилитација“. Работи како библиотекар во Посебното основно училиште „Иднина“, Скопје. Лекторирала голем број учебници, стручни дела, белетристика и слично, а исто така е и преведувач на голем број дела од македонски на српки јазик и обратно и од англиски на македонски јазик.