Мартин Трајановски

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Мартин Трајановски
Член
075 652 890
контрола на квалитет, превод, толкување, проверка на превод и лектура
книжевност, маркетинг, меѓународни организации, наука, општествени науки, уметност
англиски, бугарски, македонски, српски, хрватски
англиски, босански, бугарски, српски, хрватски, црногорски
англиски, македонски, српски, хрватски
англиски, босански, српски, црногорски
англиски, босански, бугарски, македонски, српски, хрватски, црногорски

roden 07/03/1979 vo Skopje Obrazovanie: Filozofski fakultet/ institut za filozofija

 rabotno iskustvo za izdava~kata ku}a „AZ-BUKI“, Skopje, od 2003 do 2006 kako preveduva~ i novinar; prevod od angliski na makedonski na deloto „Nov organon“ od Frensis Bekon ( stru~na literatura/ filozofija ) vo izdanie na „AZ-BUKI“, Skopje, 2006 i stru~en sorabotnik na spisanieto „Filozofija“( avtorski tekstovи со филозофска тематика, recenziи на книги и други изданија i prevodi na авторски текстови od makedonski na angliski jazik ) vo izdanie na „AZ-BUKI“, Skopje

работа во дневниот весник „БИЗНИС“ ( во 2006 г. ) како преведувач во забавната рубрика на весникот ( преводи на информации, случувања и настани во светот од американски и хрватски веб страници, т.е. преводи на новински статии во Word )

 работно искуство како преведувач/титлер, од 2008-2014 во телевизиите А1, СИТЕЛ, МАКЕДОНСКА ТЕЛЕВИЗИЈА и ТЕЛМА од Скопје, како и во агенциите за превод НЕКСУС и SDI Media: - преводи од англиски на македонски и обратно, од српско-хрватски на македонски и обратно и од бугарски на македонски за титл, т.е. превод во Notepad ( играни, сериски, документарни и цртани филмови, вести, реални шоуа, телевизиски емисии ) - превод од англиски на македонски и обратно, од српско-хрватски на македонски и обратно и од бугарски на македонски за синхронизација, т.е. превод во Word ( цртани филмови, вести, реклами ) - преводи на официјални документи ( статути, договори за соработка, купо-продажни договори, фактури, испратници, и-мејлови, понуди, каталози, покани ) oд македонски на англиски и обратно, од српско-хрватски на македонски и обратно и од бугарски на македонски - титлување на гореспоменатите телевизиски содржини ( on-line титлување преку Beta плеери и рекордери, DV Cam плеери, работа со конзола за видео-едитирање, off-line титлување со тајм кодови во програми за титлување, како и титлување „во живо“, т.е. директно титлување дури програмската содржина оди во етереот ) - симултан превод од англиски на македонски и обратно и од српско-хрватски на македонски и обратно ( превод на политички дебати, изјави на политичари, извештаи и гостувања на амбасадари во ТВ емисии, директен превод меѓу новинари и сл. ) Покрај гореспоменатите актвиности, имам учествувано и во низа други задолженија како периодични, странични задолженија, како на пр. обука на нови кадри за преведувачи и титлери во телевизијата, организација на работата во канцеларијата, компјутерска обработка на видео-материјалите и сл.

Kontakt: 02/ 6121-490 075/652-890 e-mail: martintrajanovski@yahoo.com

This file has been removed.