Драгана Велковска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Драгана Велковска
Член
+38978272664
контрола на квалитет, превод, толкување, проверка на превод и лектура
енергетика, животна средина, книжевност, маркетинг, меѓународни организации, медицина, општествени науки, уметност
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски
Драгана Велковска Ул. Вамбел бр. 2/6-12, 1000 Скопје, Република Македонија Тел.: +389 78 272 664 (мобилен) Е-пошта: draganavelkovska@gmail.com ПРОФИЛ Професионален толкувач, консекутивно и симултано со над 7 години искуство. Толкување на официјални состаноци на највисоко ниво со државни претставници, претставници од меѓународни организации, претставници од институциите на ЕУ. Професионален преведувач и помлад уредник со над 8 години искуство во бројни области: книжевност (поезија и проза, книги за деца); хуманистички науки; ветеринарна медицина; хумана медицина; психијатрија; туризам; економија (финансии); право (договори, трговија); ЕУ (проширување, легислатива); екологија, животна средина, права на животните; човекови права; едукација / обуки; автомобилска индустрија / возила; машинство. ОБРАЗОВАНИЕ Диплома од Катедрата за англиски јазик и книжевност Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ (Скопје, РМ, 2008) КВАЛИФИКАЦИИ Овластен преведувач за ЕУ документација (англиски>македонски) Назначена од Секретаријатот за европски прашања (Скопје, РМ, 2009) Постојан овластен судски преведувач (англиски<>македонски) Назначена од Министерството за правда на Република Македонија (Скопје, РМ, 2009) ЧЛЕНСТВО Здружение на преведувачи на Република Македонија ТОЛКУВАЊЕ Клиничка болница Аџибадем Систина, Скопје април 2016 Консекутивно толкување при процес на JCI акредитација (македонски<>англиски) Факултет за физичко образование, спорт и здравје – Скопје мај 2014 Симултано и консекутивно толкување на Првата меѓународна конференција „Истражување во физичкото образование, спортот и здравјето“ со странски и домашни предавачи (македонски<>англиски, српско-хрватски>англиски) Здружение на преведувачи на РМ ноември 2013 Симултано толкување на Првата меѓународна конференција во организација на ЗПРМ со странски и домашни предавачи (македонски<>англиски) Здружение за заштита на животни „Анима мунди“ мај 2013 Консекутивно и симултано толкување при престој на висок претставник од ЕУ на средби со претставници од локалната и централната власт, ТВ гостувања, интервјуа. Проект: Зајакнување на граѓанското учество во законодавниот процес, поддржан од Националниот демократски институт (македонски<>англиски) Royal Norwegian Society for Development (Norges Vel) јули-август 2011 Консекутивно и симултано толкување на средби меѓу претставници од организацијата и претставници од локални институции и организации. Проект: Паланачки компир (македонски<>англиски) Boston Technologies 2009-2012 Консекутивно и симултано толкување на конференции и деловни состаноци (македонски<>англиски) Колма 2008- Консекутивно и симултано толкување на официјални средби и деловни состаноци (македонски<>англиски) Мисија КФОР на Косово 2005-2007 Консекутивно толкување на состаноци меѓу официјални претставници од базата „Бондстил“ и македонски официјални претставници (македонски<>англиски) ПРЕВОДИ (а) Стручни Ведра Интернешенал Скопје април 2015- Превод на правна и стручна документација (македонски<>англиски) Euromax Resources Ltd. 2013 Превод на правна и стручна документација (македонски<>англиски) Wizz Air јуни 2012 Превод на ревизорски извештаи (англиски>македонски) Opel јуни 2012 Превод на упатства и каталози (англиски>македонски) Филозофски факултет – Скопје 2012- Превод на статии и рецензии (македонски>англиски) Царинска управа на РМ 2011- Превод на правна документација (македонски>англиски) Final Fiction 2010- Превод на документарни емисии и останата документација (македонски<>англиски) Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ) 2010- - Превод на статии и реферати (македонски>англиски) - Коректура на статии и реферати (македонски и англиски) Секретаријат за европски прашања (СЕП) 2009-2012 Превод на ЕУ директиви, регулативи и препораки (англиски>македонски) - 31996П0527 Препорака на Комисијата за употреба на општ поимник за набавки (ОПН) при составувањето договори - 31989Д0681 Директива 89/681/ЕЕЗ на Советот од 21. декември, 1989 год. Директива 87/402/EEЗ за измена и дополнување на Правилникот за заштитни структури монтирани пред седиштето на возачот кај земјоделски и шумарски трактори со тесни гуми - 32004Р0794 Регулатива на Комисијата (EЗ) бр. 794/2004 од 21. април 2004 год. Спроведување на регулативата на Советот (EЗ) бр. 659/1999 во врска со поставување детални правила за примена на член 93 од Спогодбата на ЕУ - 32006Д0031 Директива 2006/31/EЗ на Европскиот парламент и Советот од 5. април 2006 год. Директива 2004/39EЗ за измена на пазарот во рамки на финансиските инструменти, во однос на одредени рокови - 31999Д0055 Директива 1999/55/EЗ на Комисијата од 1. јуни 1999 год. Директива 77/563/EEЗ на Советот за усогласување со технолошкиот напредок поврзана со заштитните структури кај земјоделски и шумарски трактори со тркала Издавачка куќа „Табернакул“ 2009-2011 Проект на Влада на РМ „Превод на 1000 стручни и научни книги“ (англиски>македонски) - КАПЛАН, ХАРОЛД А. И САДОК, БЕНЏАМИН Џ., Психијатрија, Табернакул, Скопје, 2011. [Наслов на оригиналот: KAPLAN, HAROLD I. and SADOCK, BENJAMIN J., Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8th edition, 2004] - КОЕН, ЏОНАТАН И ПАУДЕРЛИ, ВИЛИЈАМ Г., Инфективни заболувања, Табернакул, Скопје, 2011. [Наслов на оригиналот: COHEN, JOHNATAN AND POWDERLY, WILLIAM G., Infectious Diseases, 2nd edition, 2007] - РАДОСТИТС, О. М. – ГЕЈ, К. К. – ХИНЧКЛИФ, К. В. – КОНСТАБЛ, П. Д., Ветеринарна медицина, учебник за болести кај говеда, коњи, овци, свињи и кози, Табернакул, Скопје, 2010. [Наслов на оригиналот: RADOSTITS, O. M. – GAY, C. C. – HINCHCLIFF, K. W., – CONSTABLE, P. D., Veterinary Medicine, a textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats, 10th edition, Saunders-Elsevier, 2007] (Референтна книга од областа на ветеринарната медицина.) - ВЕРИАН, ХАЛ Р., Микроекономија средно ниво: современ пристап, Табернакул, Скопје, 2010. [Наслов на оригиналот: VARIAN, HAL R., Intermediate microeconomics: A Modern Approach, 7th Edition, 2006] (б) Книжевни Издавачка куќа „Македоника литера“ 2014 Проект финансиран од Министерството за култура на РМ (англиски>македонски) - ГИЛМАН, ШАРЛОТ ПЕРКИНС, Нејзинија, Македоника литера, Скопје, 2014 [Наслов на оригиналот: GILMAN, CHARLOTTE PERKINS, Herland, USA, 1998] Издавачка куќа „Феникс“ 2012 БАЈРОН, ЏОРЏ ГОРДОН, Странствувањата на Чајлд Харолд: Прво пеење, Феникс, Скопје, 2013 [Наслов на оригиналот: BYRON, GEORGE GORDON, Childe Harold’s Pilgrimage: Canto I, London, 1820] Конгресен сервисен центар (КСЦ) 2010-2013 Проект на Влада на РМ „Превод на 130 тома македонска книжевност“ (македонски>англиски) - STOJČEVSKI, SANDE, The Final Strokes, препев, Конгресен сервисен центар, Скопје, 2013 [Наслов на оригиналот: СТОЈЧЕВСКИ, САНДЕ, Крајните потези, Битола, 2008] - RENDŽOV, МIHAIL, Temple. Prayers, препев, Конгресен сервисен центар, Скопје, 2011 [Наслов на оригиналот: РЕНЏОВ, МИХАИЛ, Храм. Молитви, Битола, 2008] - STOJKOVSKI, GLIGOR, The Lead Waterdrop, препев, Конгресен сервисен центар, Скопје, 2011 [Наслов на оригиналот: СТОЈКОВСКИ, ГЛИГОР, Капката оловна вода, Битола, 2008] - ǴUZEL, BOGOMIL, Survival (2003) – циклус од збирката Остров на копно, препев, Конгресен сервисен центар, Скопје, 2011 [Наслов на оригиналот: ЃУЗЕЛ, БОГОМИЛ, Опстанок (2003), Битола, 2008] - STEFANOVSKI, MILOVAN, High Water, препев, Конгресен сервисен центар, Скопје, 2011 [Наслов на оригиналот: СТЕФАНОВСКИ, МИЛОВАН, Високо вода, Битола, 2008] Струшки вечери на поезијата 2010 STEFANOVSKI, MILOVAN, Conclusion, кон изборот поезија Wedding with Infinity, СВП, Скопје, 2010. [Наслов на оригиналот: СТЕФАНОВСКИ, МИЛОВАН, Поговор кон Венчавање со бескрајот, СВП] Индивидуален проект 2010 STEFANOVSKI, MILOVAN, Bird Homophony, за партитура за хорска изведба, музика компонирана од ВАЊА НИКОЛОВСКИ-ЃУМАР, Скопје, 2010 [Наслов на оригиналот: СТЕФАНОВСКИ, МИЛОВАН, Птичја хомофонија] Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 2007 СТЕФАНОВСКИ, ГОРАН, Хотел Eвропа, групен студентски проект (предводен од професорот Драги Михајловски), Табернакул, Скопје, 2010 [Наслов на оригиналот: STEFANOVSKI, GORAN, Hotel Europa, UK, 2000] РАБОТНО ИСКУСТВО Надворешен соработник за превод и толкување (JCI акредитација) март-мај 2016 Клиничка болница Аџибадем Систина, Скопје Надворешен соработник за превод јуни 2014-јануари 2015 Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Преведувач / Толкувач декември 2013-јуни 2014 Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Скопје Координатор за комуникации јануари 2012-јануари 2014 Здружение на преведувачи на Република Македонија Програмски координатор јануари 2011-јули 2013 Здружение за заштита на животни „Анима мунди“ Преведувач / Помлад уредник јануари 2009-октомври 2010 Издавачка куќа „Табернакул“ ПРЕПОРАКИ Академик Витомир Митевски, МАНУ vitomir.mitevski@gmail.com Ирена Кацарски-Ќимова, основач и претседател на Здружението на преведувачи на РМ kimovi@t-home.mk