Aleksandar Risteski

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Александар Ристески
+389 71 512 148
контрола на квалитет, превод, толкување, проверка на превод и лектура
дипломатија, економија/деловно работење, животна средина, меѓународни односи, маркетинг, меѓународни организации, општествени науки, патенти, право  , уметност, финансии
албански, англиски, босански, бугарски, германски, македонски, полски, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорски
македонски, полски
македонски, полски
  • Постојан судски преведувач од македонски на полски јазик и обратно – врз основа на решение на министерот за правда на Република Македонија бр. 07-3888/2 од ден 26.09.2009
  • Заколнат (овластен) преведувач за македонски јазик – овластување од министерот за правда на Република Полска од ден 23.10.2012 – бр. во списокот на заколнати (овластени) преведувачи во Република Полска: TP/99/12
  • Адвокат