Членови

Членството во здружението е отворено за сите преведувачи и членови на поврзаните професии: терминолози, лектори, уредници, професионалци од различни области. Членови може да бидат и агенции за преведување, научни, истражувачки и образовни институции и трговски друштва.

Имаме повеќе категории членство: активен член, придружен член, доживотен член, почесен член и уште неколку можности за различни правни субјекти. Сите категории членство се поопширно објаснети овде.

Ако сакате да станете член на ЗПРМ притиснете овде.

Ако сакате да најдете преведувач притиснете овде.

  • Изјава за професионалност
  • Можности за професионален развој
  • Пристап до информации за локалниот и глобалниот пазар и трендовите и случувањата во преведувачката индустрија
  • Мрежа на колеги од други јазични комбинации
  • Присуство на настаните на ЗПРМ по специјални цени
  • Активните членови можат да го користат логото на ЗПРМ за промотивни цели (знак за квалитет)
  • Можност за промоција на интернет-страницата на ЗПРМ со краток профил и дирекна видливост на глобалниот и локалниот пазар
  • Интернет портал со приватен дел само за членовите (наскоро): размена на инфомации, дискусии и консултации за терминологија и други теми/проблеми, библиотека
  • Проекти по иницијатива на членовите

Наскоро очекувајте уште повеќе поволности!

Име и презиме Статус
Огнена Никуљски Претседател
Ана Попова-Манасиевска Потпретседател
Сандра Ангеловска-Богатиноска Секретар
Ирена Кацарски-Ќимова Надзорен член на Управен одбор
Бојан Кицуровски Надзорен член на Управен одбор
Марија Спирковска Надзорен член на Управен одбор
Соња Китановска-Кимовска Надзорен член на Управен одбор
Ардита Зулфију Активен
Ајнур Касо Активен
Бисера Анастасова Активен
Блерина Старова Златку Активен
Бојан Карбевски Активен
Весна Трајковска Активен
Викторија Талевска Активен
Ѓурѓица Илиева Активен
Даниел Матраковски Активен
Драгана Велковска Активен
Душица Алексиевски Гулабоски Активен
Емилија Дуковска Активен
Ениена Аети Активен
Зорица Николовска Активен
Иванка Апостолова Баскар Активен
Игор Поповски Активен
Јана Илиевска Димитровска Активен
Калина Јанева Активен
Клаудија Филипова Активен
Лукреција Маљковиќ Атанасовска Активен
Луљета Адеми Активен
Љубица Арсовска Активен
Љубинка Брашнарска Активен
Марија Гиревска Активен
Марија Јосифовска Активен
Марија Спирковска Активен
Мирјана Алексоска Чкатроска Активен
Надица Боцевска Активен
Наталија Цингарска Куновска Активен
Наташа Атанасовска Илиевска Активен
Наташа Колекевска Георгиевска Активен
Никола Ѓелинчески Активен
Перо Сарџоски Активен
Радомир Трајковиќ Активен
Рајна Кошка Хот Активен
Сандра Лазаревска Активен
Сања Мијаловиќ Костадиновска Активен
Сара Илиевска Активен
Силвана Симоска Активен
Соња Филипова Гајдова Активен
Соња Китановска-Кимовска Активен
Стела Босилковска Активен
Анета Пауновска Придружен
Весна Ликар Придружен
Душанка Ташева Придружен
Елена Пренџова Придружен
Зејнеп Хусеин Придружен
Ивана Рамљак Придружен
Јасминка Васкова Ташкова Придружен
Кристина Ивановска Митковска Придружен
Магдалена Велевска Придружен
Марија Зографска Алексовска Придружен
Мартин Трајановски Придружен
Милица Папучиева Придружен
Моника Трпковска Придружен
Надица Ѓошевска Придружен
Сашка Величковска Придружен
Силвана Колевска Нешковска Придружен
Славица Тодорова Придружен
Урош Ташев Придружен
Елена Спировска Студент
Ана Марија Иванова Студент