Членови

Информации за членовите

Членството во здружението е отворено за сите преведувачи и членови на поврзаните професии: терминолози, лектори, уредници, професионалци од различни области. Членови може да бидат и агенции за преведување, научни, истражувачки и образовни институции и трговски друштва.

Повеќе категории членство

Имаме повеќе категории членство: активен член, придружен член, доживотен член, почесен член и уште неколку можности за различни правни субјекти. Сите категории членство се поопширно објаснети овде.

Ако сакате да станете член на ЗПРМ притиснете овде.

Ако сакате да најдете преведувач притиснете овде.

Поволности од членството

  • Изјава за професионалност
  • Можности за професионален развој
  • Пристап до информации за локалниот и глобалниот пазар и трендовите и случувањата во преведувачката индустрија
  • Мрежа на колеги од други јазични комбинации
  • Присуство на настаните на ЗПРМ по специјални цени
  • Активните членови можат да го користат логото на ЗПРМ за промотивни цели (знак за квалитет)
  • Можност за промоција на интернет-страницата на ЗПРМ со краток профил и дирекна видливост на глобалниот и локалниот пазар
  • Интернет портал со приватен дел само за членовите (наскоро): размена на инфомации, дискусии и консултации за терминологија и други теми/проблеми, библиотека
  • Проекти по иницијатива на членовите

Наскоро очекувајте уште повеќе поволности!

Листа на членови

Огнена Никуљски претседател
Ана Попова-Манасиевска потпретседател
Сандра Ангеловска-Богатинова секретар
Соња Китановска-Кимовска надзорен член на Управен одбор
Ирена Кацарски-Ќимова надзорен член на Управен одбор
Марија Спирковска надзорен член на Управен одбор
Бојан Кицуровски надзорен член на Управен одбор
Христина Дојчинова
Љубица Арсовска активен член
Рајна Кошка Хот активен член
Зорица Николовска активен член
Мирјана Алексоска Чкатроска активен член
Огнен Чемерски активен член
Владимир Димитријевиќ активен член
Соња Филипова-Гајдова активен член
Шерефедин Мустафа активен член
Драгана Велковска активен член
Звонко Танески активен член
Калина Јанева активен член
Сандра Лазаревска активен член
Силвана Симоска активен член
Надица Боцевска активен член
Наташа Колекевска-Георгиевска активен член
Блерина Старова-Златку активен член
Викторија Талевска активен член
Ајнур Касо активен член
Ѓурѓица Илиева активен член
Калиопа Петрушевска активен член
Љубинка Брашнарска активен член
Даниел Матракоски активен член
Марија Јосифовска придружен член
Анета Пауновска придружен член
Надица Ѓошевска придружен член
Јана Илиевска придружен член
Урош Ташев придружен член
Луљета Адеми придружен член
Гордана Петровска придружен член
Марија Хаџимитрова Иванова придружен член
Елена Кркулева придружен член
Марија Секулоска придружен член
Катерина Божиновска придружен член
Христина Јорданоска придружен член
Христи Толески студент
Милена Недевска студент