Членови

Членството во здружението е отворено за сите преведувачи и членови на поврзаните професии: терминолози, лектори, уредници, професионалци од различни области. Членови може да бидат и агенции за преведување, научни, истражувачки и образовни институции и трговски друштва.

Имаме повеќе категории членство: активен член, придружен член, доживотен член, почесен член и уште неколку можности за различни правни субјекти. Сите категории членство се поопширно објаснети овде.

Ако сакате да станете член на ЗПРМ притиснете овде.

Ако сакате да најдете преведувач притиснете овде.

  • Изјава за професионалност
  • Можности за професионален развој
  • Пристап до информации за локалниот и глобалниот пазар и трендовите и случувањата во преведувачката индустрија
  • Мрежа на колеги од други јазични комбинации
  • Присуство на настаните на ЗПРМ по специјални цени
  • Активните членови можат да го користат логото на ЗПРМ за промотивни цели (знак за квалитет)
  • Можност за промоција на интернет-страницата на ЗПРМ со краток профил и дирекна видливост на глобалниот и локалниот пазар
  • Интернет портал со приватен дел само за членовите (наскоро): размена на инфомации, дискусии и консултации за терминологија и други теми/проблеми, библиотека
  • Проекти по иницијатива на членовите

Наскоро очекувајте уште повеќе поволности!

Име и презиме Статус
Душица Алексиевски Гулабоски Активен
Ана Попова-Манасиевска Претседател
Радомир Трајковиќ Потпретседател
Сандра Ангеловска-Богатиноска Секретар
Бојан Кицуровски Надзорен член на Управен одбор
Ирена Кацарски-Ќимова Надзорен член на Управен одбор
Бојан Карбевски Активен
Соња Китановска-Кимовска Надзорен член на Управен одбор
Огнена Никуљски Активен
Ардита Зулфију Активен
Ајнур Касо Активен
Бисера Анастасова Активен
Блерина Старова Златку Активен
Даниел Матраковски Активен
Ѓурѓица Илиева Активен
Весна Трајковска Активен
Викторија Талевска Активен
Драгана Велковска Активен
Емилија Дуковска Активен
Ениена Аети Активен
Зорица Николовска Активен
Иванка Апостолова Баскар Активен
Игор Поповски Активен
Јана Илиевска Димитровска Активен
Калина Јанева Активен
Лукреција Маљковиќ Атанасовска Активен
Луљета Адеми Активен
Љубица Арсовска Активен
Љубинка Брашнарска Активен
Марија Гиревска Активен
Марија Јосифовска Активен
Марија Спирковска Активен
Мирјана Алексоска Чкатроска Активен
Наталија Цингарска Куновска Активен
Наташа Атанасовска Илиевска Активен
Наташа Колекевска Георгиевска Активен
Перо Сарџоски Активен
Рајна Кошка Хот Активен
Сандра Лазаревска Активен
Сања Мијаловиќ Костадиновска Активен
Силвана Симоска Активен
Соња Филипова Гајдова Активен
Соња Китановска-Кимовска Активен
Стела Босилковска Активен
Анета Пауновска Придружен
Весна Ликар Придружен
Душанка Ташева Придружен
Елена Пренџова Придружен
Зејнеп Хусеин Придружен
Ивана Рамљак Придружен
Јасминка Васкова Ташкова Придружен
Кристина Ивановска Митковска Придружен
Магдалена Велевска Придружен
Марија Зографска Алексовска Придружен
Мартин Трајановски Придружен
Милица Папучиева Придружен
Моника Трпковска Придружен
Надица Ѓошевска Придружен
Сашка Величковска Придружен
Силвана Колевска Нешковска Придружен
Славица Тодорова Придружен
Урош Ташев Придружен
Ана Марија Иванова Студент
Александар Ристески Активен
Бојан Стојановиќ Активен
Елена Волкановска Активен
Елена Митричка Активен
Елизабета Краљевски Активен
Исмаилаки Реџепи Активен
Јана Куновска Активен
Јордана Шемко Активен
Калина Малеска – Гегај Активен
Катица Гароска-Ацевска Активен
Милан Дамјановски Активен
Надица Петрушевски Активен
Никола Спасовски Активен
Анита Анастасова Придружен
Весна Продановска – Попоска Придружен
Гордана Петровска Придружен
Елена Конеска Светиева Придружен
Златка Ѓорѓиева Придружен
Кристина Костова Придружен
Кристина Младеновска Придружен
Лара Прокопиева Придружен
Марија Милева Придружен
Марија Петковска Придружен
Марија Секулоска Придружен
Милена Недевска Придружен
Милена Станковска Придружен
Милка Јованова Придружен
Мирослав Божиќ Придружен
Ризван Бела Придружен
Снежана Нечовска Придружен
Верче Чапова Придружен
Весна Андоновска Активен
Сара Павловска Активен
Катерина Миленова Захариев Активен
Мариана Палашевска Придружен
Јане Божиновски Активен
Габриела Георгиевска Придружен
Дарко Спасов Активен
Марија Ангеловска Студент
Сашо Данилов Активен
Вера Кандикјан-Ивановска Активен
Стојанка Милошеска Студент