За нас

ЗПРМ е професионално здружение основано во декември 2010 година, согласно Законот за граѓански здруженија и фондации, од страна на 10 угледни слободни преведувачи и толкувачи и професори.

Мисијата на Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Македонија (ЗПРМ) е да воведе професионални стандарди на пазарот во Република Македонија, да работи на професионалниот развој на членовите на професијата и да создава позитивна перцепција за професиите „преведувач“ и „толкувач“ меѓу членовите на професијата, потенцијалните клиенти и пошироката јавност.


Целите што ЗПРМ си ги зацрта се:

  • да ги промовира професиите „преведувач“ и „толкувач“;
  • да промовира комуникација и ширење на знаење за користа од работата на преведувачите и на толкувачите;
  • да формулира и одржува стандарди за професионални практики и етика, и за професионална оспособеност;
  • да го стимулира и поддржува образованието на преведувачите и на толкувачите;
  • да претставува медиум за соработка со лицата од сродните и поврзаните професии;
  • и да поттикнува професионални и општествени односи меѓу своите членови.

ОРГАНИ НА ЗПРМ

Огнена Никуљски

Огнена Никуљски

Претседател

E-mail: ognenan@yahoo.com

Ана Попова Манасиевска

Ана Попова Манасиевска

Потпретседател

Email: anamanasievska@gmail.com

Сандра Ангеловска - Богатиноска

Сандра Ангеловска - Богатиноска

Секретер

Email: contact@mata.mk

ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ со 7 членови (3 извршни, 4 неизвршни):

Ирена Кацарски - Ќимова

Ирена Кацарски - Ќимова

Неизвршен член

Огнена Никуљски

Огнена Никуљски

Претседател, Извршен член

Бојан Кицуровски

Бојан Кицуровски

Неизвршен член

Љубица Арсовска

Љубица Арсовска

Извршен член

Сандра Ангеловска - Богатиноска

Сандра Ангеловска - Богатиноска

Секретар, Извршен член

Соња Китановска

Соња Китановска

Извршен член

Ана Попова Манасиевска

Ана Попова Манасиевска

Потпретседател, Извршен член

ОСНОВАЧИ НА ЗПРМ

Ирена Кацарски - Ќимова

Ирена Кацарски - Ќимова

Основач, Активен член

Христина Дојчинова

Христина Дојчинова

Основач, Активен член

Бојан Кицуровски

Бојан Кицуровски

Основач, Активен член

Љубица Арсовска

Љубица Арсовска

Основач, Активен член

Огнена Никуљски

Огнена Никуљски

Основач, Активен член

Огнен Чемерски

Огнен Чемерски

Основач, Активен член

Владимир Димитријевиќ

Владимир Димитријевиќ

Основач, Активен член

Мирјана Алексоска-Чкатроска

Мирјана Алексоска-Чкатроска

Основач, Активен член

Зорица Николовска

Зорица Николовска

Основач, Активен член

Рајна Кошка

Рајна Кошка

Основач, Активен член