Судски трошковник

За сите судски преведувачи/толкувачи:
МАТА изработи образец за Трошковник кој можете да го користите кога работите судски превод/толкување со цел фактурирање по завршувањето со ангажманот. Образецот нуди можност за пресметување на различни видови трошоци кои ја сочинуваат финалната цена на преведувачот/толкувачот.