Members

Членството во здружението е отворено за сите преведувачи и членови на поврзаните професии: терминолози, лектори, уредници, професионалци од различни области. Членови може да бидат и агенции за преведување, научни, истражувачки и образовни институции и трговски друштва.

Имаме повеќе категории членство: активен член, придружен член, доживотен член, почесен член и уште неколку можности за различни правни субјекти. Сите категории членство се поопширно објаснети овде.

Ако сакате да станете член на ЗПРМ притиснете овде.

Ако сакате да најдете преведувач притиснете овде.

  • Изјава за професионалност
  • Можности за професионален развој
  • Пристап до информации за локалниот и глобалниот пазар и трендовите и случувањата во преведувачката индустрија
  • Мрежа на колеги од други јазични комбинации
  • Присуство на настаните на ЗПРМ по специјални цени
  • Активните членови можат да го користат логото на ЗПРМ за промотивни цели (знак за квалитет)
  • Можност за промоција на интернет-страницата на ЗПРМ со краток профил и дирекна видливост на глобалниот и локалниот пазар
  • Интернет портал со приватен дел само за членовите (наскоро): размена на инфомации, дискусии и консултации за терминологија и други теми/проблеми, библиотека
  • Проекти по иницијатива на членовите

Наскоро очекувајте уште повеќе поволности!

Name and last name Status
Ognena Nukuljski President
Ana Popova-Manasievska Vice-President
Sandra Angelovska-Bogatinoska Secretary
Irena Kacarski-Kjimova Supervisor
Bojan Kicurovski Supervisor
Marija Spirkovska Supervisor
Sonja Kitanovska-Kimovska Supervisor
Ardita Zulfiju Active
Ajnur Kaso Active
Bisera Anastasova Active
Blerina Starova Zlatku Active
Bojan Karbevski Active
Vesna Trajkovska Active
Viktorija Talevska Active
Gjurgjica Ilieva Active
Daniel Matrakovski Active
Dragana Velkovska Active
Dushica Aleksievski Gulaboski Active
Emilija Dukovska Active
Eniena Aeti Active
Zorica Nikolovska Active
Ivanka Apostolova Baskar Active
Igor Popovski Active
Jana Ilievska Dimitrovska Active
Kalina Janeva Active
Klaudija Filipova Active
Lukrecija Maljkovikj Atanasovska Active
Luljeta Ademi Active
Ljubica Arsovska Active
Ljubinka Brashnarska Active
Marija Girevska Active
Marija Josifovska Active
Marija Spirkovska Active
Mirjana Aleksoska Chkatroska Active
Nadica Bocevska Active
Natalija Cingarska Kunovska Active
Natasha Atanasovska Ilievska Active
Natasha Kolekevska Georgievska Active
Nikola Gjelinceski Active
Pero Sardzoski Active
Radomir Trajkovikj Active
Rajna Koshka Hot Active
Sandra Lazarevska Active
Sanja Mihajlovikj Kostadinovska Active
Sara Ilievska Active
Silvana Simoska Active
Sonja Filipova Gajdova Active
Sonja Kitanovska-Kimovska Active
Stela Bosilkovska Active
Aneta Paunovska Associate
Vesna Likar Associate
Dushanka Tasheva Associate
Elena Prendzova Associate
Zejnel Husein Associate
Ivana Ramljak Associate
Jasminka Vaskova Tashkova Associate
Kristina Ivanovska Mitkovska Associate
Magdalena Velevska Associate
Marija Zografska Aleksovska Associate
Martin Trajanovski Associate
Milica Papuchieva Associate
Monika Trpkovska Associate
Nadica Gjoshevska Associate
Sashka Velichkovska Associate
Silvana kolevska Neshkovska Associate
Slavica Todorova Associate
Urosh Tashev Associate
Elena Spirovska Student
Ana Marija Ivanova Student